در این صفحه شما می توانید خلاصه بهترین کتابها در حوزه مالی و اقتصادی،بورس و همچنین بهترین کتابهای عمومی را مطالعه کنید.کتاب ها به ما فرصت می دهند تا از دریچه نگاه دیگران به موضوعات نگاه کنیم،از روش ها و تصمیمات افراد مختلف آگاه شویم و با استفاده از آن ها تصمیمات بهتری بگیریم